Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Część Medyczna > Kliniki/Oddziały > Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

 ODDZIAŁ CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ

 

Kierownik Kliniki

Lekarz Kierujący Oddziałem

 Prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz 

Tel.: 81 71 85 350, 81 743 13 93,   Fax: 81 743 13 93

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 305, -357

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Pachuta

 

Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie z zakresu wszystkich czterech głównych grup chorób chirurgicznych u dzieci: wad, stanów pourazowych, stanów zapalnych, nowotworów oraz innych chorób.

Wiodącymi specjalnościami Kliniki są: chirurgia noworodka, ciężkie urazy ciała, urologia z andrologią dziecięcą, leczenie oparzeń, chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, mikrochirurgia i transplantologia, onkologia operacyjne, neurochirurgia wad i urazów.

Diagnostyka i leczenie chirurgiczne prowadzone są przez zespoły chirurgów dziecięcych wyspecjalizowanych w wyżej wymienionych wąskich dziedzinach.

Zabiegi diagnostyczne i chirurgiczne – w tym operacje, prowadzone są w systemie leczenia szpitalnego lub chirurgii jednego dnia.

Klinika prowadzi: zajęcia dla studentów z zakresu chirurgii dziecięcej i medycyny ratunkowej, obowiązkowe kształcenie podyplomowe wszystkich lekarzy stażystów z zakresu chirurgii dziecięcej, obowiązkowe staże z zakresu chirurgii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii, medycynie ratunkowej. Każdego roku prowadzone są po dwa kursy na zlecenie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z zakresu „Traumatologii dziecięcej” i „Nagłych zagrożeń wieku dziecięcego”.

W Klinice odbywają się egzaminy praktyczne z chirurgii dziecięcej.

Współpraca Kliniki z instytucjami naukowymi i badawczymi w Polsce – Komitet Badań Naukowych, Kliniki Chirurgii Dziecięcej w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Kliniki Położnictwa i Perianatologii w Lublinie, Klinika Chiriurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej w Lublinie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki we Wrocławiu.

Współpraca z instytucjami za granicą – Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Ogólnej oraz Centra Traumatologii w: Berlinie, Munster /Niemcy/, Ostrawie, /Czechy/, Bratysławie, Koszycach /Słowacja/, Grodnie /Białoruś/, Wilnie /Litwa/, Lwowie i Kijowie /Ukraina/.

Współpraca ta dotyczy: wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych, wspólnie rozwiązanych trudnych przypadków diagnostyczno-leczniczych, staży i kursów specjalizacyjnych, współpracy w publikowaniu prac naukowych i redagowaniu Rocznika Dziecięcej Chirurgii Urazowej, współpracy w organizowaniu sympozjów, zjazdów i kongresów naukowych w Polsce i za granicą.

Współpraca z poradniami:

Klinika ściśle współpracuje z poradniami działającymi na bazie USzD, w których pracują asystenci Kliniki oraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, w którym pełnią ostre dyżury chirurgiczne. Do poradni tych należą: Poradnia Chirurgii Dziecięcej Ogólna, Poradnia Traumatologii Dziecięcej, Poradnia Neurochirurgii Dziecięcej, Poradnia Urologii Dziecięcej, Poradnia Onkologii Dziecięcej, Poradnia Chirurgii Plastycznej i Oparzeń, Poradnia Konsultacyjne i Wad Narządów Moczowo-Płciowych u dzieci. Klinika współpracuje również z Poradnią Wad Twarzoczaszki PSK 1 w Lublinie i poza klinicznymi – terenowymi poradniami chirurgii dziecięcej.

 Szczególne osiągnięcia:

Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej DSK w Lublinie była wzorem do opracowania przez jej kierownika i asystentów działu dziecięcego w dwóch programach rządowych Ministerstwa Zdrowia: „Programu Zwalczania Skutków Ciężkich, Mnogich i Wielonarządowych Obrażeń Ciała” i „Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego”.

Dzięki temu Szpital i Klinika jeko pierwsze w Polsce spełniły stawiane wymagania i osiągnęły status Centrum Traumatologii Dziecięcej na którego bazie otwarto pierwszy w kraju Szpitalny Oddział Ratunkowy Dzieci.

Asystenci Kliniki byli organizatorami 7-miu corocznych międzynarodowych naukowych sympozjów w Warszawie pod patronatem Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka – których tematyką były urazy u dzieci – jako najczęstsza przyczyna śmierci i kalectwa dzieci w Polsce.

 Pracownicy Kliniki współorganizowali:

60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich w 2001 r. w Warszawie, II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w 2004 r. w Lublinie, I Czesko-Polsko-Słowackie Trójstronne Sympozjum Chirurgii Dziecięcej w 1999 r. w Roznovie /Czechy/, II Czesko-Polsko-Słowackie Trójstronne Sympozjum Chirurgii Dziecięcej w 2003 r. w Roznovie.

Asystenci Kliniki od dziesięciu lat redagują i wydają czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym – Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej – jedyne w Europie czasopismo o tematyce wyłącznie urazów u dzieci.

Klinika ściśle współpracuje z instytucjami zajmującymi się ochroną dzieci przed przemocą w Zespole Interdyscyplinarnym – „Parasol dla Dziecka – Świadka lub Małoletniej Ofiary Przestępstwa” – pierwszym tego typu Zespole w Polsce.